Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

ДОКУМЕНТИ - Правилници, Планове, Програми, Насоки

 

 

Учебна 2023 - 2024 година

 

 Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за устройството и дейността на училището 

Годишен план за дейността на училището за учебната 2023-2024 г.

План на ПЕКК в прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2023 - 2024 г.

План на ПЕКК в начален етап за учебната 2023 - 2024 г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА  - учебна 2023- 2024 година

Училищна програма - Наредба № 13 - гражданско, екологично, здравно, интеркултурно - 2023-2024 година

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ с включен механизъм за финансова подкрепа

План за квалификационна дейност 2023 - 2024 г. 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В УЧИЛИЩЕ за учебната 2023 - 2024 година

 

 Учебна 2022 - 2023 година

Правилник за устройството и дейността на училището    

Етичен кодекс на училищната общност

План за действие в условията на COVID за учебната 2022 - 2023 г.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2022-2023 г.

Календар на дейностите за учебната 2022 - 2023 година

Организация на учебния ден  и дневен режим 2022-2023 г.

План на ПЕКК в прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2022 - 2023 г.

План на ПЕКК в начален етап за учебната 2022 - 2023 г.

План за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства за учебната 2022 - 2023 г.

Програма за целодневна организация на учебния ден за 2022 - 2023 година

 Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2022 - 2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2022-2023 г.

Училищна програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  за учебната 2022 - 2023 г.

План БДП за учебната 2022 - 2023 г.

Правила за квалификационна дейност и финансов механизъм

План за квалификационна дейност 2022 - 2023 г.

Правила за безопасен интернет

 

Учебна 2021 - 2022 година

Информация за същността на соц. услуги    

Практически насоки за действия в случай на инцидент

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт

Правила за участие на училищния персонал в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа

Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 г.

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2021-2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2021-2022 г.

 Мерки за повишаване качеството на образоване за учебната 2021-2022 г.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2021-2022 г.

Програма за целодневна организация на учебния ден за 2021 - 2022 година

Организация на учебния ден  и дневен режим 2021-2022 г.

Актуализация на Организация на учебния ден  и дневен режим 2021-2022 г.

Седмично разписание за втория учебен срок на  учебната 2021 - 2022 година

План за квалификационна дейност за учебната 2021-2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за вътрешния трудов ред 

Актуализация на стратегията  2020-2024  -  22.10.2021 г.

Отчет за изпълнение на Стратегията за 2020 - 2021 година