Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

ДОКУМЕНТИ - Правилници, Планове, Програми, Насоки

 

Информация за същността на соц. услуги    

Практически насоки за действия в случай на инцидент

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт

Правила за участие на училищния персонал в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа

Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 г.

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2021-2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2021-2022 г.

 Мерки за повишаване качеството на образоване за учебната 2021-2022 г.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2021-2022 г.

Програма за целодневна организация на учебния ден за 2021 - 2022 година

Организация на учебния ден  и дневен режим 2021-2022 г.

Актуализация на Организация на учебния ден  и дневен режим 2021-2022 г.

Седмично разписание за втория учебен срок на  учебната 2021 - 2022 година

План за квалификационна дейност за учебната 2021-2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за вътрешния трудов ред 

Актуализация на стратегията  2020-2024  -  22.10.2021 г.

Отчет за изпълнение на Стратегията за 2020 - 2021 година