Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Учебна 2019-2020 г.

Анализ и визуализация на резултатите от НВО 2018-2019 г.

Правилник за дейността и устройството на училището за учебната 2019-2020 г.

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2019-2020 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2019-2020 г.

Мерки за подобряване качеството на образование в ОбУ "Христо Ботев", с. Дълго поле за учебната 2019-2020 г.

 График дежурство учители за учебната 2019-2020 г.

График заетост на компютърната зала за учебната 2019-2020 г.

График за консултации с учениците за учебната 2019-2020 г.

График за консултации с родители за учебната 2019-2020 г.

График спортни дейности за учебната 2019-2020 г.

График за провеждане часовете по БДП за учебната 2019-2020 г.

 График контролни/класни работи - първи срок за учебната 2019-2020 г.

Заповед на МОН за графика за учебно време за учебната 2019-2020 г.

 Заповед на МОН за НВО за учебната 2019-2020 г.

Заповед на МОН за олимпиадите за учебната 2019-2020 г.

График за дежурството на учтелите за втори учебен срок - 2019-2020 година

 График за контролните работи начален етап за втори срок на уч. 2019-2020 г.

График за контролните работи прогимназиален и гимназиален етап за втори срок на уч. 2019-2020 г.

График за заетост на компютърната зала за втори срок на уч. 2019-2020 г.

График за консултациите на учителите начален етап за втори срок на уч. 2019-2020 г.

График за консултациите на учителите гимназиален и прогимназиален етап за втори срок на уч. 2019-2020 г.

График за спортни дейности за втори срок на уч. 2019-2020 г.

График за часовете във ФУЧ за втори срок на уч. 2019-2020 г.

Стратегия за развите на ОУ"Христо Ботев