Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Общи условия за ползване на www.hrbotev-dylgopole.org

Съдържащата се в сайта www.hrbotev-dylgopole.org информация за:

 • текстoве
 • графични елементи
 • лого
 • снимков материал към страници, новини и събития
 • видеа
 • презентации

както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.hrbotev-dylgopole.org в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му.

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

I. Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване:

 • Наименование: Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле
 • Булстат / ЕИК: 000453890
 • Седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Калояново, село Дълго поле Ул.Първа , № 5
 • Длъжностното лице по защита на личните данни: г-жа Стойна Делчева
 • E-mail: oudpole@abv.bg
 • Телефон.: 0879060079

Сайт - уебсайт с www.hrbotev-dylgopole.org - съдържание, включващо актуална информация на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле, страници, статии, публикации и друго съдържание, собственост на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле.

Условия - условия за използване на услугите на този сайт.

Потребител - всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия.

Злоумишлено действие - по смисъла на настоящите Условия това са: всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

II. Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.

Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете.

Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва

III. Права и задължения на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле

  1. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
  2. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
  3. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
  4. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
  5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле предоставя, Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
  6. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго полепредоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
  7. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

Повече информация виж в Политика за защита на личните данни.

 1. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като "лични данни".

IV. Отказ от отговорност

 1. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
 2. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
 3. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.

V. Употреба на съдържание

 1. Съдържанието в Сайта - текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле.
 2. Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.
 3. Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.hrbotev-dylgopole.org и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле и тя не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

VI. Права и задължения на Потребителите

 1. Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 2. Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
 3. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
 4. Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
 5. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
 6. Потребителят е длъжен да обезщети Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
 7. Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле и/или е довело до пропуснати ползи за Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле, нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.
 8. Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

VII. Уведомление за поверителност на лични данни на потребителите

Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, уведомява потребителите, че ще извършва обработване на личните данни на последните в качеството им на субекти на данни.

VIII. Използване за Бисквитките (Cookies)

Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле няма да извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип "бисквитки".

IX. Политика за защита на личните данни

За повече информация относно: основанието за обработване на личните данни; целите на обработване; видовете лични данни - предмет на обработване; срокът на съхранението им от страна на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле; достъпът на трети лица - "получатели" до личните данни, обработвани от Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле; последицата от непредоставянето им на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле от страна на потребителя; намерението на Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле да ги предаде на страна извън Европейкия съюз; както и относно правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, вижте Политика за защита на личните данни публикувани надлежно на уеб страницата www.hrbotev-dylgopole.org от Обединено Училище Христо Ботев - село Дълго поле , в качеството й на администратор.