Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Учебната 2020-2021 година

Училищен учебен план за 1 клас 2020-2021 година

Училищен учебен план за 2 клас 2020-2021 година

Училищен учебен план за 3 клас 2020-2021 година

Училищен учебен план за 4 клас 2020-2021 година

Училищен учебен план за 5 клас 2020-2021 година

Училищен учебен план за 6 клас 2020-2021 година

Училищен учебен план за 7 клас 2020-2021 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2020-2021 г.

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2020-2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2020-2021 г.

 Мерки за повишаване качеството на образоване за учебната 2020-2021 г.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2020-2021 г.

Календар за дейностите за учебната 2020-2021 г. /Приложение към Годишния план/

Организация на учебния ден 2020-2021 г.

Програма ЦОУД 2020-2021 г.

График за час на класа за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година

 График за дежурствата на учителите  за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година

 График за часовете във ФУЧ  за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година   

 График за класни и контролни работи  за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година    

 График за компютърния кабинет за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година   

 График за провеждане на спортните дейности за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година  

График за консултации по учебни предмети за втория срок на учебната 2020-2021 година

План за квалификационна дейност за учебната 2020-2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред - 2020-2021 г.