Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

STEM

 

STEM център в Обединено училище "Христо Ботев"

 

STEM център - „Класна стаи за креативни дигитални създатели“.

Обединено училище „Христо Ботев“, село Дълго поле, следвайки основните цели на своята Стратегия, изражда дългосрочна визия за развитие на модерно и иновативно обучение. Еднаква важност в тази модерна визия имат както учебното съдържание и методите на преподаване, така също и архитектурната среда, технологиите, управлението и взаимодействието с общността. С изграждането на училищен STEM център се обединяват всички тези елементи, което е предпоставка за развитието на училището като център на общността. Фокусът на STEM обучението ще се базира върху процеса на развиването на мисленето – математическо, логическо и инженерно, съчетано с  интегриран подход и методика, която поставя ученика в центъра на обучението и насърчава ученето чрез проектно-базирано обучение, чрез преживяване, творчество и експериментиране. Основната задача е обединяването различни дисциплини за изследване на общи явления или за разрешаването на общи проблеми. Решавайки конкретен казус, учениците ще формират компетентности, с които ще могат да се изправят пред проблемите от реалния живот, като прилагат многообразие от знания и умения. STEM обучението ще насърчи учениците да опознаят своите силни страни, да се научат да работят в екип и да постигат значими реални резултати, благодарение на собствените си усилия. Затова в екипа се включват всички учители от училището, които ще насочват ученическата активност и към изкуствата, подобряване на четивната грамотност, творчеството и критичното мислене. Новата учебна среда ще готви учениците за успешна бъдеща реализация в различни сфери на живота, развивайки тяхното логическо мислене, умения да решават проблеми, дигитална грамотност и емоционална интелигентност. STEM центърът е предназначен за работа на група от 12 ученици, той ще бъде съвкупност от няколко помещения. Основното пространство е отворена и вдъхновяваща и творческа среда, пригодена за учене чрез преживяване, създаване и експериментиране. Предвидено e място за работа на учителите и за съхранение на материали, както и тих кът за отдих, фокусиране и уединение на учениците. Тези пространства са изолирани от останалите, предвидено е за учениците да има място за отдих или за съсредоточаване, където те могат да се изолират напълно, или да оставят пространството отворено, проследявайки работата на останалите от екипа. В основното пространство се предвиждат две зони. Първата е предназначена за работа на всички ученици, като тук се задават параметрите на предстоящото занятие и се презентират резултатите от работата на групите. В тази зона са предвидени 12 чина от модулен тип, които са поставени в редици. На всеки от тях е предвиден лаптоп. Срещу тях се разполага бюро на учителя с лаптоп и зад него е поставен интерактивен дисплей, където ще бъдат презентирани необходимите данни. Втората зона е място за интензивна работа по групи. Учениците сформират екипи или работят самостоятелно, което се позволява от модулния характер на масите. Могат да използват и интерактивния дисплей, който би могъл свободно да се движи в рамките на пространството. Предвидено е и място за срещи и разговори, обмен на идеи и впечатление в отделно пространство, което е част от коридора и където се предвижда обособяване на кът със столове и библиотека. В стаята ще бъдат поставени подходящи модулни шкафове.

Учебното съдържание, подпомагащо развитието на STEM компетентности се състои в разработването на интегрирани уроци и извънкласни дейности. Прилагат се иновативни методи на преподаване, насърчаващи творчеството и критичното мислене у учениците. Създадена е подходяща организация на учебния процес, даваща възможност за съвместна работа на двама учители. В процеса на разработване на уроците ще се използват информационни и комуникационни технологии, съобразени с целите на учебната програма и създаващи условия за практическа работа със съвременни инструменти и програми. Така се създадат предпоставки за активно сътрудничество с бизнеса и общността.

Визията на училището е в дългосрочна перспектива, изградена на представата как ще изглежда, след като STEM центърът е функционирал 5 години. Оценката ни се базира на това какви компетентности ще развият учениците и в какви професии ще са се реализирали тези, които вече са се обучавали в него. Това непосредствено ще даде и оценка на ефективността на ученето учениците и на това колко ефективно са преподавали учителите в центъра. Важен критерий за успех е дали общността се включва в процеса на обучение в STEM центъра. Затова дългосрочното планиране на работата тръгва от определянето на  компетентностите, които учениците трябва да придобият чрез обучението в STEM центъра,  кои трябва да бъдат конкретните знания, умения и нагласи ще са развили те, когато завършат училище.

Основата на процеса на ангажиране на общността е пренасянето на реалния свят в класната стая. Собствениците на фирми и хората, които са специализирани в определени области, могат да им дадат отлични примери за това. Истината е, че работните места винаги се променят и развиват под влияние на ИКТ. Поканените специалисти в тази област могат да демонстрират на учениците, че работата може да бъде забавна и може да бъде нещо, за което дори не сте мислили, че е работа. Учителите могат да научат много от експертите в общността. Хората, които действително прилагат знания всеки ден, обикновено разбират най-новите тенденции и изследвания. Училището на първия етап на сътрудничество със специалисти покани експерт. Той представи същността на дейностите и плана за реализирането им, както и очакваните резултати. Също се включиха учениците и техните родители. Така ще се формират групи по интереси, насочени към изследване на проблеми, свързани с конкретна професия, ще се определят хората от общността, готови за сътрудничество. На следващия етап се създаде виртуална карта на професиите и бизнесите в местната общност и област Пловдив. Това очертава рамката на учителската дейност и посочва конкретните дефицити, от които се изгражда обща представа през какви форми на квалификация ще трябва да преминат те, за да преподават ефективно новото учебно съдържание и за да използват центъра. Обсъдена беше концепцията за центъра със специалист - архитект, с училищната общност.

Центърът съдържа промяна във физическа среда в класната стая и извън нея чрез преобразуване на съществуващо учебно пространства, общо пространство и външна зона за STEM дейности. Предвиденото обзавеждане и интериорен дизайн подкрепя ученето и творчеството. Интегрирани са дигитални технологии във физическата среда, в административните процеси и процесите на преподаване и учене.

Проектът насърчи създаването на интегрирани уроци и извънкласни дейности с фокус върху STEM. Насърчава се въвеждането и използването на иновативни методи и инструменти за планиране на уроците и на преподаване, алтернативни начини на групиране на учениците, проектно-базиран или проблемно-базиран образователен процес, различни видове оценяване.

Проекти за интегрирани уроци досега са разработвани в училището при кандидатстване по различни Национални програми и проекти. Пример за това е урок ориентиран към проектно-базираното обучение по информационни технологии на тема „Виртуална екскурзия“, проектът „Новото пътешествие на Колумб“ в 8.-10. клас, проектът „Колко са полезни пчеличките“ за учениците от начален етап, проектът „Умна стая“ за учениците от 5.-7- клас

Проектът също така насърчава възможностите за онлайн преподаване и учене.

Учебното съдържание е свързано с предложените четири инструмента:

https://bookcreator.com - Създател на книги. Учениците могат да комбинират текст, изображения, аудио и видео за създаване на интерактивни истории, цифрови портфейли, списания, стихосбирки, научни доклади, наръчници, комични приключения и много други. След това учениците могат да публикуват книгите си.

https://explaineverything.com - Обяснете всичко. Обяснете всичко е интерактивна бяла дъска на екрана. Това означава, че учениците могат да направят презентация и да запишат всичко, което рисуват и казват. Могат да чертаят, добавят снимки, подчертават и пишат текст.

https://spark.adobe.com - Adobe Spark. В този създател / редактор на видеоклипове може лесно да добавя и редактира видеоклип. Учениците могат да изберат изображение от библиотеката Spark, което има над 25 000 красиви изображения, или да добавят свои собствени снимки, за да подчертаят какво имат да кажат. Spark автоматично добавя кинематографично движение към тяхната история, за да не им се налага да бъдат професионалисти в редактирането на видео. И още. Учениците могат да създадат своя собствена уеб страница с Adobe Spark Page или да създадат добре изглеждащо изображение с Adobe Spark Post

https://www.canva.com – Canva предоставя хиляди красиви оформления като шаблони на списания, презентации, писма, визитки и т.н. Обучаващите се могат да търсят незабавно добри изображения и икони. Има и други креативни елементи като решетки, рамки, форми, линии и диаграми.

Основен метод на преподаване е проектно-базираното обучение. Учениците придобиват знания и умения, като работят  продължителен период от време, за да проучат и да отговорят на въпрос, проблем или предизвикателство. Проектът е фокусиран върху учебните цели, включително съдържание и умения на учениците, базирани на Държавните образователни стандарти по различни учебни предмети. В основата е критичното мислене, сътрудничеството и самостоятелното управление. Учениците участват в строго регламентиран, продължителен процес на задаване на въпроси, проучване, намиране на ресурси и прилагане на информация, с цел решаване на проблема или намиране на отговор на зададения въпрос.

Преподаването ще се осъществява както в присъствена, така и в дистанционна форма. Присъствената форма включва запознаването на учениците с проекта, разпределението по групи, задаването на задачите, план и срокове за изпълнение. Дистанционната форма включва консултиране и контрол на учителите върху създаваното от учениците онлайн съдържание. Учителите по различни учебни предмети ще зададат на учениците задачи за разработване на изучено или в процес на изучаване учебно съдържание, като основният акцент ще бъде върху интересно, вълнуващо и максимално интерактивно представяне чрез посочените онлайн инструменти. Задаваните въпроси ще изискват достигане до отговор на въпроса чрез интердисциплинарен подход. В завършен вид окончателните продукти ще включват всички компоненти на онлайн съдържанието – текст, изображение, звук, видео.

Акцент в горепосочените дейности има приложното обучение по STEM и други интегрирани предметни области, в което задължително ще се освобождава периметър от учебно време за учене чрез преживяване.

Пълноценната работа с онлайн инструментите изисква закупуването на софтуерните продукти, както и тяхната актуализация, поддръжка и лицензи за ползване. В същото време се внедри и използва облачната технология Google Drive. По този начин е регулиран достъпът на учителите и учениците до дигиталното съдържание за преподаване и учене.